Prodajni Dokumenti

Svi tipovi prodajnih dokumenata koji prodavcima daju krila u obavljanju svojih aktivnosti

Ponude, profakture, nalozi za otpremu

Elastyc omogućava kreiranje prodajnih dokumenata sa svih uredjaja, sa ugradjenim cenovnim politikama, uvidom u zalihe, kartice robe, uz potpuno prilagodljive izglede samih dokumenata.

Fakturisanje i izdavanje robe

Svi dokumenti magacinskoh polovanja uz automatizovanje izdavanja računa i otpremnica na osnovu izdatih naloga ili na osnovu utrošaka nastalih po predmetu , uvažavajući sve neophodne zakonom propisana definicije.

Kalkulacije

Kalkulacije omogućavaju efikasno fakturisanje koje se dešava na osnovu utrošenog vremena ljudi i utroška materijala u vremenu po radnim nalozima bilo kog tipa

Zalihe

Praćenje zaliha uz lak i jednostavan uvid u njihovo stanje kako kroz kreiranje dokumenata , tako i u njihovom detaljnom pregledu , uz kartice robe , sa svih uredjaja.

Logistika isporuke

Po definisanim putanjama izadavanja robe , ili uz specijalizovane modele isporuka , komercijalisti automatizmom kreiraju naloge uz kompletnu komnunikaciju sa skladištarima i praćenje realizacije isporuke